Bådelauget Udsigten
Viemose Skov
Vedtægter
Vedtægter for bådelauget "Udsigten"
§1: Navn:
Bådelauget "Udsigten", Viemose Skov.
Adresse: Formandens adresse.

§2: Formål:
Stk.1:
Laugets formål er et arbejdsfællesskab om vedligeholdelse og brug af bådeværftet samt indsamlede både, joller og genstande med tilknytning til bådebyggeri, som hovedsagelig har været bygget eller brugt i Storstrøms Amt.

Stk.2:
Lauget restaurerer, reparerer, vedligeholder og sejler med disse brugsfartøjer i overensstemmelse med retningslinier fra Skibsbevaringsfonden, som forudsætter et troværdigt og godkendelsesværdigt restaurerings- projekt. Projektet skal være virkelighedstro, hvilket vil sige, at båden i sit ydre kommer til at fremtræde som netop denne type både har set ud på et nærmere defineret tidspunkt i dens erhvervsaktive liv (motor og sikkerhedsinstallationer undtaget). Endvidere skal projektet være materialetro, hvilket forudsætter, at restaureringen er udført med originale og datidssvarende materialer, samt håndværkstro, således at alle detailler, såsom beslag rigning og skrog er udført med den tids typiske forarbejdning og form.

Stk.3:
Lauget formidler viden om disse brugsfartøjer til særligt interesserede samt til publikum i almindelighed. Der tilstræbes gensidigt samarbejde med museer og lokale arkiver samt beslægtede interessegrupper, såvel danske som udenlandske.

§3: Medlemskreds:
Stk.1:
Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for Laugets formål.

Stk.2:
Indmeldelse sker ved henvendelse til Laugets formand eller kasserer. Medlemsskabet er først gyldigt, når kontingentet er indbetalt.

Stk.3:
Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra førstkommende generalforsamling.

Stk.4:
Der er både aktivt og passivt medlemsskab. Kun aktivt medlemsskab giver stemmeret.

§4: Generalforsamlingen:
Stk.1:
Generalforsamlingen er Laugets højeste myndighed.

Stk.2:
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Stk.3:
Stemme- og mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.4:
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
Pkt.1: Valg af dirigent
Pkt.2: Valg af stemmetæller.
Pkt.3: Formandens beretning.
Pkt.4: Godkendelse af det udsendte og reviderede regnskab.
Pkt.5: Behandling af indkomne forslag.
Pkt.6: Godkendelse af det fremlagte budget.
Pkt.7: Fastsættelse af kontingent samt reduktion heraf i forhold til indmeldelsestidspunktet efter bestyrelsens skøn.
Pkt.8: Valg af formand på lige år.
Pkt.9: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Pkt.10:Valg af en suppleant.
Pkt.11:Valg af en revisor og en suppleant for en eet-årig periode.
Pkt.12:Eventuelt.
Stk.5:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar forud for generalforsam- lingen.

Stk.6:
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk.7:
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået mere end én kandidat, foretages altid skriftlig afstemning efter pointmetoden, d.v.s. de opstillede kandidater skrives på stemmesedlen således, at den øverste får f.eks. 3 point, nr. 2 får 2 point o.s.v. Valgt er den eller de, der får flest point.

§5: Ekstraordinær generalforsamling:
Stk.1:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes mindst 4 uger efter, at anmodningen er kommet for- manden i hænde.

Stk.2:
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. Indkaldelse sker skriftlig med angivelse af dagsorden.

§6: Laugets daglige ledelse:
Stk.1:
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4 medlemmer, herudover vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode således, at der hvert år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Formanden vælges på lige år.

Stk.2:
Bestyrelsen leder Lauget i overensstemmelse med gældende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3:
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstitue- rende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer væl- ger næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder til næste generalforsamling.

Stk.4:
Bestyrelsen fastsætter iøvrigt selv sin forretningsorden. Til åbne bestyrelsesmøder har alle medlemmer adgang med taleret, men uden stemmeret. Beslutningsprotokol skal føres for alle bestyrelsesmøder. Protokollen skal være tilgængelig for medlemmerne. 2/3 af medlemmerne kan få en sag rejst i bestyrelsen. Både flertal og mindretal skal høres, når sagen behandles i bestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede og nærmere definerede opgaver.

Stk.5:
Pkt.1:
Formanden indkalder og leder bestyrelsesmøderne. Ind- kaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden finder det nødvendigt. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kan ligeledes fremsætte ønske overfor formanden om indkaldelse til bestyrelsesmøde. I så tilfælde skal mødet afholdes senest 2 uger efter, at anmodningen er kommet formanden i hænde.
Pkt.2:
I formandens fravær overtager næstformanden alle formandens rettigheder og forpligtelser.
Stk.6:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§7: Økonomi, regnskab og revision:
Stk.1:
Laugets regnskabsår er kalenderåret.

Stk.2:
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk.3:
Laugets regnskab føres af kassereren, der tillige fører Laugets medlemsregister.

Stk.4:
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§8: Tegningsregler og hæftelser:
Stk.1:
Lauget tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Stk.2:
Der påhviler ikke Laugets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Lauget.

§9: Vedtægtsændringer:
Stk.1:
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en ordinær generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. (Se §4, stk. 5.)

Stk.2:
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de blev vedtaget.

§10: Opløsning af Lauget:
Stk.1:
Opløsning af Lauget kan kun finde sted med 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2:
Ved opløsning tilfalder Laugets aktiver en af Skibsbevaringsfonden anerkendt organisation efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

Således vedtaget med ændringer på generalforsamlingen den 21.02.2000

Finn Ihlemann
dirigent
Stephen Weisbrod
formand

Tilbage      Udsigten      Forsiden